Pemikiran Tasawuf Syekh Yusuf Al-Makassari

[youtube]


Sufi adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh membersihkan dan mensucikan dirinya baik secara maknawi maupun secara hissi dari perbuatan keji, kotor, dan tercela. Mereka sadar bahwa hanya hamba-hamba yang suci lahir dan batinnya yang dapat dekat dengan sedekat-dekatnya kepada Yang Maha Suci, bahkan dapat menyatu dalam perasaan dengan-Nya.[1]

Perbuatan dan sifat keji, kotor, dan tercela yang dimaksudkan itu adalah iri hati, dengki, takabur, ujub, kikir, riya, gibah, marah, bermuka dua, dusta, dan sejenisnya.[2] Kesemuanya ini harus ditinggalkan dan dijauhi. Kemudian memilih sifat-sifat dan perbuatan sebaliknya, yaitu sifat-sifat dan perbuatan yang terpuji.

Jika semua sifat dan perbuatan madzmûmah (tercela) ditinggalkan kemudian semua sifat dan perbuatan mahmûdah (terpuji) dilaksanakan, maka seorang hamba mutlak disenangi oleh Allah, dekat dengan-Nya dan senantiasa mendapat keberkahan-Nya.

Syekh Yusuf al-Makassari merupakan salah seorang sufi di Indonesia yang diilhami dan diberi kecenderungan memiliki dan menempuh jalan hidup sufi, di mana tujuan utamanya tersimpul pada tiga komponen, yaitu: al-taqarrub ila Allâh, senantiasa membersihkan jiwanya dari perbuatan-perbuatan yang madzmûmah, dan senantiasa berupaya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Riwayat Hidup Syekh Yusuf al-Makassari

1.  Kelahirannya

Menurut Lontara warisan kerajaan kembar Gowa dan Tallo, masa kelahiran Syekh Yusuf adalah pada 3 Juli 1628 M, bertepatan dengan 8 Syawal 1036 H. Riwayat atas penetapan tanggal tersebut telah menjadi riwayat tradisi lisan masyarakat di Sulawesi Selatan sehingga semua kajian yang berkenaan dengan masalah itu sudah menjadi kesepakatan.[3] Ini berarti masa lahir beliau setelah dua puluh tahun pengislaman kerajaan kembar Gowa dan Tallo oleh seorang ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat, yaitu Abdul Makmur Khatib Tunggal yang digelari dengan Datuk ri Bandang.[4]

Sebagai manusia biasa, ia dilahirkan ke persada bumi ini melalui seorang ayah dan seorang ibu. Dalam “Lontara Riwayat Tuanta Salamaka ri Gowa, dinyatakan dengan jelas bahwa ayahnya bernama Gallarang Moncongloe, saudara seibu dengan Raja Gowa Sultan Alauddin Imanga‘rang’ Daeng Marabbia, Raja Gowa yang paling awal masuk Islam dan menetapkannya sebagai agama resmi kerajaan pada tahun 1603 M. Sedang ibunya bernama Aminah binti Dampang Ko’mara, seorang keturunan bangsawan dari Kerajaan Tallo, kerajaan kembar dengan Kerajaan Gowa.

Oleh karena nama Abdullah sebagai ayah Syekh Yusuf tercatat dalam risalahnya yang berjudul Hâsyiyat fî Kitâb al-Anbâ’ fî I‘râb Lâ Ilâha Illallâh, Hamka menetapkan ayahnya yaitu Abdullah.[5] Namun, anak cucunya di Sulawesi Selatan menamakannya Abdullah Khaidir sebagai bapak Syekh Yusuf. Tetapi nama yang terakhir ini menimbulkan kontroversi di mata masyarakat umum, karena ada yang menyangka bahwa ayah Syekh Yusuf adalah Nabi Khaidir, tetapi informasi yang kuat adalah sebagaimana yang tertuang dalam silsilah keturunannya yang diwarisi turun-temurun para Raja Bugis di Sulawesi Selatan, yang dalam lontara itu dijelaskan bahwa ayahnya adalah Gallareng Mongcongloe, yang telah diberi nama Islam yaitu Abdullah Khaidir.[6] Ia adalah saudara seibu dengan Raja Gowa, Sultan Alauddin. Menurut tradisi raja-raja di tanah Bugis, tetapi karena sifat tawadhu dan perhatiannya yang sangat besar terhadap Islam yang baru saja dianutnya, maka ia memilih untuk tidak menjadi raja. Dengan demikian, ia diberi gelar oleh masyarakat sebagai Gallarang sementara Moncongloe adalah nama kampong yang dijadikan sebagai tempat tinggalanya.

Syekh Yusuf al-Makassari telah menjadi kebanggaan Islam pada masa kini. Beliau bukan lagi sekedar milik orang Bugis di Sulawesi Selatan, atau milik masyarakat Islam di Afrika Selatan dan Ceylon, tetapi beliau telah tercatat sebagai pejuang kemanusiaan oleh Nelson Mandella (Presiden Afrika Selatan) pada tahun 1994, dan sebagai pahlawan Nasional dan pejuang kemerdekaan oleh Soeharto (Presiden RI) bulan Novenber 1995.[7]

Penghargaan yang diberikan kepadanya karena perjuangan beliau semasa hidupnya, baik sebagai seorang pejuang atau mujahid dakwah maupun sebagai ulama atau tokoh cendekiawan Islam. Beliau selama hidupnya dianggap duri dalam daging oleh penjajah barat di Nusantara, terutama Belanda di Batavia (Jakarta). Beliau diasingkan ke Ceylon (Sri Lagka) kemudian diasingkan ke Afrika Selatan dan wafat di Cape Town pada tahun 1699M.

Pada masa hidupnya sampai sekarang, Syekh Yusuf al-Makassari dikenal pada empat negeri, yaitu Kesultanan Banten (Jawa Barat), Tanah Bugis (Sulawesi Selatan), Caylon (Sri Lagka) dan Cape Town (Afrika Selatan). Beliau adalah peletak dasar kehadiran komunitas Muslim di Caylon dan Afrika Selatan. Malah beliau dianggap sebagai bapak pada beberapa kumpulan masyarakat Islam di Afrika Selatan yang berjuang mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk menentang penindasan dan paham adanya perbedaan kulit dan etnis.[8]

2.  Pendidikannya

Sejak agama Islam menjadi pengangan masyarakat di tanah Bugis, sistem pendidikan awal kepada anak-anak mereka adalah menyampaikan ayat-ayat al-Quran al-Karim melalui cara tradisional dalam pengajaran baca tulis al-Quran. Maka Syekh Yusuf al-Makassaripun tidak lepas dengan sistem itu. Sejak kecil beliau mulai diajarkan hidup secara Islam. Beliau mendapatkan pendidikan mengenai bacaan al-Quran melalui seorang guru mengaji yang bernama Daeng ri Tasammang.[9]

Setelah fasih membaca al-Quran, beliau dibawa oleh orang tuanya ke pondok Pesantren Bontoala untuk menuntut ilmu-ilmu Islam dan ilmu alat, seperti Nahw, sarf, Balaghah, dan Mantiq. Pondok atau pusat pendidikan Bontoala yang didirikan pada tahun 1634, pada masa itu dipimpin oleh seorang ulama yang berasal dari Yaman yang bernama Syed Ba’Alawy bin Abdullah,[10] yang dikenal sebagai al-Allamah Tahir.

Setelah beliau menamatkan pelajarannya di pondok pesantren Bontoala, gurunya Syed Ba’ Alawy menyarankan kepadanya agar terus melanjutkan pengajian di pondok Cikoang. Sebab pada masa itu pondok pesantren ini cukup maju dan terkenal dan kedalam ilmu yang dimiliki oleh gurunya, yaitu Syekh Jalaluddin al-Aidit,[11] Seorang ulama dari Aceh yang mengembara ke tanah Bugis. Ada beberapa tahun lamanya Syekh Yusuf belajar di pondok Cikoang di bawah bimbingan dan asuhan Syekh Jalaluddin. Karena kecemerlangan dan kecerdesan otaknya dalam mengikuti  pengajian, akhirnya beliau disarankan oleh gurunya untuk meneruskan pelajarannya di Jazirah Arabia.

Pada tanggal 22 September 1644M, beliau berangkat dengan menumpang kapal Melayu, Malaka dengan tujuan menuntut ilmu-ilmu Islam di Jazirah Arabiah terutama di Mekah dan Madinah sebagai pusat pendidikan Islam pada masa itu. Oleh karena jalan pelayaran niaga pada waktu itu mesti melalui laut Jawa dan transit di Banten (Jawa Barat), maka beliaupun ikut singgah di pusat bandara kesultanan Banten. Dalam persinggahan inilah ia berkenalan dengan ulama dan tokoh agama serta orang-orang besar di Banten, termasuk Abdul Fattah (putra mahkota), anak Sultan Abu al-Mafakhir Abdul Kadir (1598-1650), Sultan kerajaan Banten pada masa itu.[12]

Setelah beberapa lama berada di Banten, kemudian beliau meneruskan perjalanannya ke Aceh Darussalam sebelum melanjutkan perjalanannya ke Jazirah Arabia. Di Aceh beliau berkenalan dengan seorang tokoh ulama dan pemimpin serta khalifah “Tariqah al-Qadiriyyah” di Aceh, yaitu Syekh Muhammad Jilani bin Hasan bin Muhammad Hamid al-Raniriy.[13]

Syekh Yusuf al-Makassari menghabiskan waktunya  selama transit di Banten dan di Aceh lebih kurang lima tahun. Sehingga diperkirakan beliau berangkat ke Jazirah Arabiah pada pertengahan tahun 1649M. Dan selama beliau berada di Banten dan di Aceh kegiatan beliau yang lebih dominan adalah berkomunikasi dengan ulama dan pemimpin masyarakat bertukar pengalaman dan memantapkan wawasan ilmu yang telah dimilikinya.[14]

Perjalanan beliau selanjutnya adalah menuju Yaman. Kemungkinan kecendrungannya untuk singgah belajar di Yaman adalah atas saran gurunya, Syekh Muhammad Jilani di Aceh hal mana ia juga pernah belajar dan menerima ijazah Tarekat di negeri Yaman.[15] Setelah beliau selamat tiba di Bandara Hadramaut (Yaman) beliau berguru pada Syekh Abu Abdillah Muhammad Abdul Baqi (w.1664), seorang ulama yang terkenal di Yaman pada masa itu dan juga Khalifah Tarekat al-Naqshabandiyyah.[16]

Setelah beliau menerima berbagai ilmu Islam di bawah asuhan Syekh Muhammad Abdul Baqi, beliau meneruskan perjalanannya ke Bandara al-Zubaid dan berguru pada Syed Ali al-Zubaidiy (w.1084). Gurunya yang kedua ini adalah seorang muhaddits dan tokoh sufi, dan beliau lebih dikenal sebagai ulama Ahl  al-Sunnah  wa al-Jamâ’ah di negeri Yaman pada zamannya. Sudah tentu Syekh Yusuf di sini di samping belajar,  juga menerima bimbingan tasawuf melalui al-Zubaidiy.[17] Dan sekaligus menerima ijazah dan silsilah khilafah tarekat keluarga ulama al-Sadah al-Ba’alawiyyah, satu tarekat yang cukup banyak penggemarnya ketika itu, terutama di negeri Yaman dan sekitarnya.

Setelah beberapa lama mengaji di Yaman, terutama kepada kedua gurunya yang tersebut di atas, kemudian beliau meneruskan perjalanannya menuju kota Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Selama di Mekah tidak ada rujukan yang menyatakan bahwa beliau mengaji selepas menunaikan ibadah haji. Malah seterusnya beliau menuju Madinah untuk menziarahi makam Rasulullah SAW. Sekaligus meneruskan pengajiannya di sana.[18]

Di Madinah, beliau berguru pada Syekh Ahmad Qusysyiy (w.1661), Mullah Ibrahim al-Kawraniy (w.1690) dan Hassan al-Ajamiy (w.1701). Tiga ulama inilah yang amat masyhur ketika itu di Madinah dan menjadi tumpuan para penuntut untuk berguru kepada mereka. Terutama para penuntut yang berasal dari kepulauan Nusantara.[19]

Selepas beliau mengikuti pengajian di Madinah dan mendapatkan penghargaan dari guru-gurunya yang yang disebutkan di atas, beliau meneruskan pengembaraannya ke negeri Syam (Damshiq) dengan tujuan yang sama yaitu untuk memperdalam lagi ilmu pengetahuannya serta memperluas pengalamannya. Di Damshiq beliau berguru di bawah bimbingan dan asuhan seorang tokoh dakwah dan ulama Sufi serta pakar hadits yang amat masyhur di zamannya, yaitu Syekh Abu al-Barakat Ayyub bin Ahmad al-Khalwatiy al-Qurashiy.

Untuk melengkapi pengalamannya, beliau melanjutkan perjalanan ke Istambul (Turki).[20] Selepas beliau menimba banyak pengalaman di Istambul, beliau cenderung  kembali ke Mekah dan tinggal beberapa lama di sana. Di samping tujuan beribadah juga untuk mengkaji ulang ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya selama dalam pengajian. Pada masa inilah beliau gunakan kesempatan mengajar kepada pelajar-pelajar yang berasal dari Nusantara dan memberi pengajian umum di masjid al-Haram pada musim haji kepada jamaah haji, terutama mereka yang berasal dari tanah Bugis (Sulawesi Selatan).

Di antara murid-murid beliau yang mendapat kepercayaan mengajarkan ilmu-ilmu yang diterimanya di Mekah ialah Abu al-Fath Abdul Basir al-Darir (Tuang Rappang), Abdul Hamid Karaeng Karunrung dan Abdul Kadir Majeneng. Mereka adalah berasal dari Sulawesi Selatan, dan mereka inilah yang menghidup suburkan tarekat Khalwatiyyah Syekh Yusuf di tanah Bugis.[21]

Konsep-Konsep Tasawuf Syekh Yusuf al-Makassari

1.  Makna Tasawuf dan Hubungannya dengan Akidah.

Syekh Yusuf al-Makassari dalam kajiannya tidak membedakan antara perkataan tasawuf dan suluk. Beliau menyatakan bahwa istilah tasawuf merujuk kepada kaedah pengalaman syariah semata-mata. Suluk pada hakikatnya adalah merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. melalui pengalaman syariah Islam, yaitu ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun istilah tasawuf biasa juga digunakan merujuk kepada hasil dari pada amal ibadah seseorang hamba.[22] Pandangan ini sesuai dengan makna tasawuf yang dikemukakan oleh al-Sya’rani dalam al-Tabaqat al-Kubra yang berbunyi sebagai berikut:

والتصوف إ نما هو زبدة عمل العبد بأ حكام الشر يعة [23]

Tasawuf adalah hasil amalan hamba terhadap hukum-hukum syari’ah.

Definisi tasawuf yang digunakan oleh Syekh Yusuf, di antaranya sebagai berikut:

الجد فى السلوك إ لى ملك الملوك . [24]

“ Bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Malik al-Muluk”. Di samping itu, definisi lain yang sering juga diungkapkan oleh beliau dalam tulisannya, ialah:

التصوف هو تجر بد القصد إ لى الله تعالى و آ خره هو التخلق با خلا قه سبحا نه     وتعال

[25] Tasawuf ialah pemurnian qadas (niat) semata-mata kapada Allah, dan natijahnya ialah mengamalkan akhlak dengan akhlak Allah SWT. Juga ditemukan definisi  lain lagi, seperti berikut:

أ ول التصوف علم و أوسطه عمل و آخره مو هبة.[26]

“Awal tasawuf adalah ilmu, pertengahannya amalan, dan akhirnya ialah pemberian”.

Dari definisi-definisi yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa tasawuf bagi Syekh Yusuf al-Makassari adalah merupakan amalan yang sungguh-sungguh dalam menjalani al-suluk, yaitu usaha mendekatkan diri kepada Allah semata-mata mengharapkan rida-Nya. Dengan demikian, seorang hamba Allah dapat mencapai tarap yang mulia dengan memiliki sifat terpuji yang diridahi oleh Allah SWT melalui suluk atau tasawuf.

Dalam upaya menjalankan pengajaran dan dakwah Islam melalui tasawuf, Syekh Yusuf selalu mengaitkan tasawufnya dengan aqidah Islamiah. Pesan ajaran beliau dalam berbagai tulisannya, terutama dalam al-Nafhah al-Saylaniyyah, Zubdat al-Asrar dan Habi al-Warid, selalu dikaitkan perlunya seorang hamba yang memulai suluknya dengan mengesahkan aqidahnya. Maksudnya yang paling utama diperlukan dalam menjalani amalan tasawuf (suluk) adalah asas aqidah yang sahih. Jika aqidah itu benar dan kuat, maka amalan tasawuf akan berjalan sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Akan tetapi jika aqidah  rapuh dan tidak benar, jelas akan merusak amalan selanjutnya, karena asas aqidah yang tidak benar menjadikan seorang salik bisa terperangkap dalam ajaran sesat dengan tidak disadari.

Akidah yang benar, menurut pandangan Syekh Yusuf adalah akidah yang berdasarkan kepada ittiba’ al-Rasûl. Artinya apa yang patut diyakini oleh hamba terhadap Allah adalah sebagaimana yang telah termaktub dalam al-Quran dan al-Sunnah. Keimanan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab suci-Nya, rasul-rasul-Nya, hari qiyamat dan qada dan qadar-Nya, mestilah didasarkan kepada kedua rujukan dasar tersebut. Selain al-Quran dan al-Sunnah, tiada jalan untuk menjadikannya sebagai landasan aqidah yang benar.[27]

Dalam risalah al-Futuhat al-Ilahiyyah, Syekh Yusuf memperincikan rukun tasawuf kepada sepuluh perkara, yaitu:

Pertama : tahrid al-Tauhid, yang bermaksud memurnikan ketauhidan kepada Allah, dengan memahami makna keesaan Allah mengikuti kandunagn surat al-Ikhlas. Di samping itu, dalam meyakini keesaan Allah, mesti dijauhi dari sifat tasybîh dan tajsîm.

Kedua : Faham al-Sima’i, yang bermaksud memahami tata cara menyimak petunjuk dan bimbingan Syekh mursyid dalam menjalani pendekatan diri kapada Allah yang menuju  pada tuntutan Islam yang benar.

Ketiga : Husn al-‘Ishra, yang bermaksud memperbaiki hubungan silaturrahim dalam pergaulan (muasarah).

Keempat : Ithar al-Ithar, yang bermaksud mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri demi mewujudkan persaudaraan yang kukuh.

Kelima : Tark al-Ikhtiyar, yaitu bermaksud berserah diri kepada Allah tanpa i’timad kepada ikhtiar sendiri.

Keenam : Sur’at al-Wujd, yang bermaksud memahami secara pantas suara hati nurani (wujudan) yang seiring kehendak al-Haq (Allah).

Ketujuh : al-Kahf  ‘an al-Khawâtir, yang bermaksud mampu membedakan yang benar dan yang salah.

Kedelapan : Kathrat al-Safar, yang bermaksud melakukan perjalanan untuk mengambil i’tibar dan melatih ketahanan jiwa.

Kesembilan : Tark al-Iktisab, yang bermaksud tidak mengandalkan usahanya sendiri, akan tetapi ia lebih bertawakal kepada Allah Yang Maha Kuasa setelah ia berusaha.

Kesepuluh : Tahrîm al-Iddihâr, yang bermaksud tidak mengandalkan pada amal yang telah dilakukannya melainkan tumpuan harapannya hanyalah kepada Allah.[28]

2.   Konsep Tauhid dan Wahdat al-Wujud

Adapun konsep Syekh Yusuf tentang Tauhid al-Ilah, telah dirumuskan dalam risalah al-Nafhah, yaitu:

إ نه تعالى هو المو صوف بأ ية : ليس كمثله شى ء وسورة الأ خلاص.[29]

“Sesungguhnya Allah Ta’ala disifati dengan ayat al-Quran surat al-Shura ayat II, yang bermaksud: Tiada suatu apapun yang menyerupai-Nya.

Dari pernyataan beliau di atas, jelas bahwa konsep Tauhid beliau tidak lepas dari konsep tauhid Ahl  al- Sunnah Wa al- Jamaah yang menetapkan zat dan sifat bagi Allah, sebagaimana yang termaktub dalam al-Quranul Karim. Malah beliau menegaskan bahwa ayat-ayat di atas adalah merupakan dasar Tauhid yang sebenarnya yang mesti dipegangi dan diyakini. Beliau menyebutnya sebagai Um al-I’tiqâdât (induk dari keimanan).

Menurut Syekh Yusuf unsur-unsur ketauhidan yang mesti diyakini sebagai orang yang menjalani suluk (pendekatan diri) di antaranya adalah:

Pertama : Tauhid al-Ahad, yaitu meyakini bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud qadim (wujud tidak berpermulaan), qadim binafsih ( berdiri dengan sendirinya ), muqawwim lighairih (mengadakan selainnya). Sesungguhnya Allah tiada bermula wujud-Nya  dan tiada ujung-Nya, tiada serupa dengan-Nya, Dia adalah Maha Tunggal, tumpuan pengharapan, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak satupun yang menyerupai-Nya.

Kedua : Tauhid al-Af’al, ialah meyakini bahwa sesungguhnya Allah, Dialah pencipta segala sesuatunya, Dialah yang memberi daya dan kekuatan dalam melaksanakan semua urusan, apa yang dikehendaki oleh manusia tidak akan mungkin terjadi kecuali atas kemauan Allah jua, semua yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi dan yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan mungkin terjadi.

Ketiga : Tauhid al-ma’iyyah, yaitu meyakini bahwa sesungguhnya Allah senantiasa bersama hamba-Nya di manapun ia berada.

Keempat : Tauhid al-Ihatah, yaitu meyakini bahwa sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu.[30]

3.  Konsep Ma’rifah dan Haqiqah

Dalam konsep ma’rifah dan haqiqah, beliau selalu menghubungkannya dengan dua istilah lain, yaitu syariah dan tariqah yang selalu disinggung secara bersamaan.

Beliau menguraikan keempat istilah itu dan kedudukannya masing-masing. Syariah ditafsirkan sebagai teori (nazariyyah), yaitu ilmu tentang tata cara melakukan ibadah kepada Allah mengikuti syariat Islam yang telah dikaji secara mendalam oleh ulama fiqh (fuqaha). Sementara tariqah ialah pelaksanaan (tatbiq) amal ibadah (syariah Islamiyyah) dengan penuh keikhlasan mengikuti bimbingan seorang mursyid yang dianggap berpengalaman dan memiliki ilmu yang luas tentang syariat Islam. Adapan haqiqah , Syekh Yusuf menafsrkan sebagai suatu sikap yang sangat dalam (mauqif batiniy) ketika beribadah dengan bermusyahadah kepada al-Ma’bud (Allah). Sementara ma’rifah adalah suatu anugerah Ilahi (‘ata Ilahi) yang langsung dirasakan oleh mereka yang telah menjalani suluk mengikuti petunjuk syariah Islam dengan penuh keikhlasan dan sikap ihsan.[31]

4.  Makna Zikrullah

Menurut Syekh Yusuf ibadah zikir itu adalah wujud kesempurnaan ittiba (mengikuti) Nabi Muhammad SAW. Dan amat dianjurkan bagi mereka yang menjalani suluk(pendekatan diri) kepada Allah.[32]

Menurut Syekh Yusuf, zikir ada tiga macam, (1) “la Ilaha Illa Allah”, dinamakan zikir orang-orang awam atau disebut pula zikir lisan atau lidah; “(2) Allah-Allah”, zikir orang-orang khawas atau disebut zikir qalb atau hati; dan (3) “Huwa-Huwa”, yang dinamakan zikir khas al-khawas atau zikir sirr atau rahasia.[33]

5.  Wujud Tuhan dan Bayang-Bayang.

Menurut Syekh Yusuf, apa saja yang ada selain Allah sebenarnya tidak ada. Wujud selain Allah hanyalah sebagai bayangan wujud yang berdiri dan memberi wujud bagi yang lain. Yang demikian itu adalah wujud al-Haq. Ia menggambarkan bahwa bayang-bayang seseorang itu bukan terwujud dengan sendirinya melainkan wujud karena adanya orang itu sendiri. Yang ada itu adalah orangnya saja, sekalipun bayangan itu terlihat dengan mata.[34]

6.  Karamah, Mu’jizat dan Istidraj.

Tentang karamah dan mu’jizat atau hal-hal yang luar biasa yang terjadi atas diri hamba (orang awam) dinamakan istidraj bukan keramah; apabila terjadi atas diri seorang saleh yang melaksanakan syariat berlebih-lebih, maka dinamakanlah karamah sebagai karunia dari Allah dan bila terjadi atas diri seorang nabi, dinamakan mu’jizat, akan tetapi bila terjadi sebelum kenabian dinamakan irhas.

7.  Al-Insan al-Kamil

Manusia sempurna menurut Syekh Yusuf adalah manusia yang mengenal Allah dan sampai ke maqam makrifat, bukanlah manusia biasa atau binatang yang berbentuk manusia. Manusia sempurna yang ingat pada Allah dalam segala urusannya kapanpun dan di manapun ia berada, segala kehendaknya untuk Allah dan selalu disisi-Nya. Manusia sempurna itulah yang dipilih Tuhan untuk menampakkan diri-Nya, lalu diberikan-Nya berbagai macam sifat-Nya kepada manusia tersebut, seolah-olah hamba tersebut setelah berakhlak dengan akhlakullah, menjadi Dia dan menjadi Khalifah-Nya di bumi dan menyerupai-Nya, karena Allah telah menciptakan Adam untuk menjadikannya  khalifatullah di bumi. Manusia macam inilah yang menjadi rahasia-Nya.[35]

Penutup

Syekh Yusuf yang lahir tanggal 3 juli 1628M di di Gowa Sulawesi Selatan dan wafat 23 mei 1699M di Sandvliet Cape Town, adalah seorang tokoh besar yang memberikan sumbangsih luar biasa bagi peradaban Islam di Nusantara. Keluasan ilmu yang beliau peroleh melalui kontak ilmu pengetahuan dengan pusat-pusat keilmuan Islam telah membentuk pribadinya sebagai pemikir dan penulis muslim. Pemikirannya yang brilian adalah sebuah  warisan emas bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam.

Pemikiran tasawuf yang ia kembangkan menegaskan peran tasawuf yang besar dalam pembentukan karakter keberagamaan Islam di nusantara. Beberapa ajarannya, yaitu Makna Tasawuf Hubungannya dengan Akidah, Konsep Tauhid dan Wahdatul Wujud, Konsep Ma’rifat dan Haqiqat, Makna Zikrullah, Wujud Tuhan dan Bayang-Bayang, Karamah, Mu’jizat dan Istidraj, dan Al-Insan al-Kamil, memberikan pengaruh besar dalam keberagamaan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hamid, Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang, Cet. I; Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1994

Abdullah, Taufik, Islam dan Masyarakat, pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1987.

Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 17 dan 18: Melacak Akar-Akar Pemikiran Islam di Indonesia, Bandung: Penerbit Mizan, 1994.

Basang, Djirong, Riwayat Syekh Yusuf dan Kisah I Makkutaknang dengan Mannun tungi, Jakarta: Dep.Pendidikan dan Kebudayaan RI., 1981.

Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Quran,1971.

Hamka, Sejarah Umat Islam, cet. II; Jakarta : Bulan Bintang, 1976

______,Dari Perbendaharaan Lama, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1981

Ismail, Taufik, Kata Pengantar Dalam Buku Abu Hamid, Syekh Yusuf Seorang Ulama Sufi dan Pejuang, Jakarta: Percetakan Obor, 1994.

Ibrahim Umar, Sulaiman, al-Turuq al-Sufiyyah Fi Malaysia Wa Atharuha ala al-Dakwah al-Islamiyah Wa al-Mujtama’al-Islam, Qairo:,1996.

Al-Kurdi, Syekh Muhammad Amin, Tanwir al-Qulub Fi Muamalat Allam al-Guyub, Al-Haramain: Liththibaat wa al-Nasyr,t.th.

Lubis, Nabillah, Menyingkap Intisari Segala Rahasia. Bandung, Mizan, 1996

Al-Sha’rany, Abd. al-Wahhab bin Muhammad al-Anshari, al-Tabaqat al-Kubra al-Musammat bi al-Lawaqih al-Anwar Fi Tabaqat al-Akhyar, Qairo: Math’ba’ah Mustafa al-Bab al-Halabi, t.th.

Syekh Yusuf al-Makassari, al-Futuhat al-Ilahiyyah. Jakarta: MS.A-101, Perpustakaan nasional, t. th.

_______, Tafh al-Rahman bi Syarh Risalat al-Wali, MS.A-108, Jakarta : Perpustakaan Nasional, t..th.

_______, al-Mafhah al-Saylaniyyah Fi al-Minhah al-Ahmaniyyah MS. A-101, Jakarta: Perpustakaan Nasional, t. th.

_______, Zuhdat al-Asrar Fi Tahqiq Masharib al-Akhyar MS. A-101, Jakarta: Perpustakaan Nasioanal, t. th.

_______,   Tuhfat al-Labib bi Liqa al-Habib, MS. A-108, Jakarta: Perpustakaan Nasional

[1] Syekh Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwîr al-Qulûb fî Mu’âmalat A’llam al-Guyûb, Al-Haramain: Liththiba’at wa al-Nasyr, t.th, h. 429.[2] Syekh Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwîr al-Qulûb ….., h. 429.

[3]Abu Hamid, Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi Dan Pejuang, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994, cet.I, h.79

[4] Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta : LP3ES, 1987, h.133.

[5]Hamka, Sejarah Umat Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1976, cet.II h.294.

[6] Maysur bin Jamiuddin al-Makassari dalam lontaraknya menegaskan bahwa ayahanda Syekh Yusuf Makassar ialah Abdullah Khaidir al-Munjalawini orang moncongloe, Ahmad Rahman, 1997, h. 50.

[7] Nabillah Lubis, Menyingkap Intisari Segala Rahasia, Bandung;Mizan, 1996, h.134.

[8] Taufik Ismail, Kata Pengantar Dalam Buku Abu Hamid: Syekh Yusuf: Seorang Ulama Sufi dan Pejuang, Jakarta: Percetakan Obor, 1994.,23.

[9]Djirong Basang, Riwayat Syekh Yusuf dan  Kisah  I Makkutaknang dengan Mannun tungi, Jakarta: Dep. Pendidikan dan Kebudayaan RI,1981, h.114.

[10]Nabillah Lubis, op.cit,.h.20-21
[11]Data Puang Ramma (1994:2) bahwa beliau juga anak saudara Syekh Ba’Alawy bin Abdullah. Beliau berasal dari Hadramaut (Yaman), kemudian berhijrah ke Aceh dan seterusnya ke Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 1645M.

[12]Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18: Melacak akar-akar Pembangunan Pemikiran Islam di Indonesia, Bandung: Penerbit Mizan, 1994, h.212.

[13]Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur …., h. 213-214.

[14]Abu Hamid,  Syekh Yusuf   Seorang  Ulama  Sufi dan pejuang, 1994, h. 92.

[15]Hamka, Dari Perbendaharaan Lama, Kuala Lumpur: Pustaka antara, 1981, h. 58.

[16]Sulaiman Ibrahim Umar. Al-Turuq al-Sufiyyah Fi Malaysia Wa Atharuha ala al-Dakwah al-Islamiah wa al-Mujtama’ al-Islam, Tesis Sarjana Universitas al-Azhar, Qairo, 1996, h. 320.

[17]Azyumardi Azra,  Jaringan Ulama Timur …., h. 215.

[18]Hamka,  Dari Perbendaharaan Lama., 1981. h.45.

[19]Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur ….., h. 216,

[20]Djiron Basang,  Riwayat Syekh Yusuf dan Kisah I Makkutaknang dengan Mannnun Tungi, 1981, h. 149

[21]Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur …., h. 316.

[22]Syekh Yusuf al-Makassari, al-Futuhat al-Ilahiyyah, Jakarta: Ms.A-101, Perpustakaan Nasional, t.th, h.3.

[23] ٍAbd. Al-Wahhab bin Ahmad al-Anshari al-Sha’raniy. Al-Tabaqat al-Kubra al-Musammat bi al–Lawaqih  al-Anwar fi Thabaqat al-Akhyar, Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, tg.th, h. 1-4.

[24] Syekh Yusuf al-Makassari, al-Futuhat al-Ilahiyyah, h. 6.

[25] Syekh Yusuf al-Makassari, al-Futuhat al-Ialahiyyah, h. 7.

[26] Syekh Yusuf al-Makassari, Tafh al-Rahman bi Syarh Risalat al-Wali Raslan. MS.A-108, Jakarta: Perpustakaan Nasional, t.th, h. 5.

[27]Syekh Yusuf Al-Makassari, al-Mafhah al-Saylaniyyah Fi al-Minhah al-ahmaniyyah Ms.A101, Jakarta: Perpustakaan Nasional, t. th, h. 3.

[28] Syekh Yusuf, al-Futuhat al-Ilahiyyah .,h.4.

[29] Syekh Yusuf, al-Nafhah al-Saylaniyyah fi al-Minhah al-al-Ahmaniyyah Ms. A101, Jakarta: Perpustakaan Nasional, t.th, h. 2.

[30] Syekh Yusuf al-Makassari, Zubdat al-Asrar fi tahqiq masharib al-Akhyar. MsA-101,(Jakarta: Perpustakaan Nasional t.th) ,h. 1-2.

[31] Al-Futuhat al-Ilahiyyah,  h. 11-12.

[32] Syekh Yusuf al-Makassari, Tuhfat al-Labil bi liqa al-Habib. Ma.A.108, (Jakarta: Perpustakaan Nasional,t.th, ) , h.3

[33] Nabilah Lubis,  Menyingkap  Intisari  Segala Rahasia, 1996  , h. 52

[34] Nabilah Lubis, Menyingkap  Intisari Segala Rahasia, 1996, h. 52-53.

[35] Nabilah Lubis, Menyingkap Intisari Segala Rahasia, 1996 ., h, 57

Sumber: bimasislam.depag.go.id - https://guzzaairulhaq.wordpress.com/samudera-tasawuf/sebuah-penelitian-pemikiran-tasawuf-syekh-yusuf-al-makassari/

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama